Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu CxShop.sk umístěného na webovém rozhraní www.cxshop.sk (dále jen „webové rozhraní") mezi naší společností

Karmenta s.r.o., se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5 - Smíchov, Česká republika

IČ: 28972988,
DIČ: CZ28972988,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 156970

Adresa pro doručování: Karmenta s.r.o., se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5 - Smíchov, Česká republika

Telefonní číslo: + 421 915 077 111

Kontaktní e-mail: info@cxshop.sk

jako prodávajícím
a Vámi jako kupujícím

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena") zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a jeho dopravou k Vám (včetně případného poštovného) a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva") se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem , podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní , které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 40/1964 Z.z., občianský zákonník, v konsolidovaném znění (dále jen „občianský zákonník");
 • zákonem č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně pri predaji na dialku")(pouze pokud jste spotřebitelem);
 • zákonem č. 250/2007 Z.z., zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • zákonem č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v platnom znení (dále jen „zákon o alternatívnom riešení sporov").

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Slovenskou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí slovenským právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než slovenský právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží k Vám. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby". Stisknutím výše uvedeného tlačítka současně potvrzujete, že jste byli seznámeni s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Přijetí objednávky z naší strany a tedy uzavření smlouvy je současně potvrzením o jejím uzavření, kdy přílohou e-mailu Vám bude zasláno aktuální znění těchto obchodních podmínek.

Kupní smlouva není uzavírána na předem určený časový úsek, tedy se nejedná ani o smlouvu na dobu určitou ani neurčitou. Vaše závazky z této smlouvy (zejména zaplatit za zboží cenu) končí jejich splněním.

2.4. Můžeme po uzavření smlouvy měnit informace poskytnuté Vám před uzavřením smlouvy dle § 3 odst. 1 zákona ochraně pri predaji na dialku?
Informace poskytnuté dle § 3 odst. 1 zákona o ochraně pri predaji na dialku tvoří neoddělitelnou součást smlouvy a my je můžeme měnit pouze s Vaším výslovným souhlasem.

2.5. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné v rámci odstoupení od smlouvy podle článku 5.1. těchto obchodních podmínek.

2.6. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít .

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.7. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.8. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.9. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít ve slovenském jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.10. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby :

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny . Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Prosím vezměte na vědomí, že kromě ceny zboží jste nám povinni uhradit i náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedena na webovém rozhraní.

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v eurech (EUR).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 200 EUR .
Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 591 občianského zákonníku se nepoužije).

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní . Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Toto zboží se Vám zavazujeme dodat nejpozději do 14-ti dnů od přijetí objednávky , respektive připsání platby na náš účet.

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat. Toto zboží se Vám zavazujeme dodat nejpozději do 30-ti dnů.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží.
Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 0,50,- € za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 20,- € nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 20,- €.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám své oznámení o odstoupení zašlete nejpozději v poslední den této lhůty. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář . Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme e-mailem.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Právo odstoupit od smlouvy máte i před tím, než lhůta pro odstoupení začne běžet.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva i jakákoliv doplnková smlouva související se smlouvou od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 7 odst. 6 zákona zákon o ochraně pri predaji na dialku, není možné odstoupit mimo jiné od smluv, jejichž předmětem je:

 • predaj tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotřebitela, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitně pre jedného spotrebitela;
 • predaj tovaru, ktorý može byť vzhladom na svoju povahu po dodaní neoddelitelne zmiesaný s iným tovarom.

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Lhůta dle předchozí věty je zachována, pokud bylo zboží odevzdáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Prosím vezměte na vědomí, že odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám a zaplacených poplatků. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné, částečně spotřebované nebo došlo ke snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží, máme vůči Vám nárok na náhradu škody . Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat na Slovensko atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 499 až 510, § 616 až 627 občianského zákonníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný český živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Slovenská obchodní inspekce (http://www.soi.sk/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti a podněty?
Případné stížnosti či podněty vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1, a to i bez nutnosti obracet se nejprve na nás. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování , ani žádné takové nedodržujeme.

7.3.

Pokud jste spotřebitelem a nejste spokojený se způsobem, jakým jsme vyřídili Vaši reklamaci, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, máte právo obrátit se na nás s žádostí o nápravu. Pokud na Vaši žádost podle předchozí věty odpovíme zamítavě nebo na Vaši žádost do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpovíme, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh") subjektu alternativního řešení sporů dle § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov.
Subjekty alternativního řešení sporů jsou:

 • Slovenská obchodní inspekce (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia , ústredný inšpektorát , Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové rozhraní: www.soi.sk; elektronický kontakt: ars@soi.sk, adr@soi.sk; telefonní číslo: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141);
 • jiné příslušné oprávněné právnické osoby zapsané v Zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeném Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Pokud je k alternativnímu řešení sporu příslušných více subjektů alternativního řešení sporů, máte právo volby, kterému z těchto subjektů podáte návrh.
Návrh můžete podat v listinné formě, elektronicky nebo ústně do protokolu. Pro podání návrhu můžete využít formulář, který je dostupný na našem webovém rozhraní , webovém rozhraní Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na webovém rozhraní každého subjektu alternativního řešení sporů.
Podáním návrhu není dotčena možnost obrátit se na soud.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Alternativní řešení spotřebitelského sporu subjekty alternativního řešení sporů je bezplatné. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nesete Vy i my samostatně, bez možnosti jejich náhrady.

 

7.4. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby Vašeho poskytovatele služeb komunikace na dálku. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že prodávající může používat české telefonní číslo a v této souvislosti se mohou ceny telefonních hovorů v rámci Slovenska a do zahraničí lišit.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29.12.2021.

Skúsenosti rodičov
Títo rodičia už nakúpili