Reklamačný poriadok

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu CxShop.sk provozovaného společností

Karmenta s.r.o., se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5 - Smíchov, Česká republika

IČ: 28972988,
DIČ: CZ28972988,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 156970

Adresa pro doručování: KARMENTA s.r.o., Suchý vršek 2122/33 158 00, Praha 13 – Stodůlky, Česká Republika
Pro vyřizování reklamací doporučujeme přednostně využít adresu pro doručování.

Telefonní číslo: + 421 915 077 111

Kontaktní e-mail: info@cxshop.sk

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží, účel smlouvy a na základě reklamy;
 • je možné použít způsobem odpovídajícím jeho povaze a účelu smlouvy nebo tak, jak mezi námi bylo ujednáno;
 • nemá právní vady;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Vada, která se projeví do šesti měsíců ode dne převzetí plnění, se považuje za vadu, která zde byla už v den převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud neprokážeme opak.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

2. Jaká je záruční doba?
U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží , není-li na webovém rozhraní, prodávané věci, jejím obale nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na její bezplatné odstranění. Vždy však můžeme vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí závažné těžkosti.

U odstranitelné vady můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. U jiných neodstranitelných vad máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je v záručním listě uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Máte právo na náhradu potřebných nákladů, které Vám v souvislosti s uplatněním práva za vady vznikly.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 29.12. 2021.

Skúsenosti rodičov
Títo rodičia už nakúpili